News & Events

รู้รอบ.. ปลอดภัย.. ห่างไกล Covid 19 ทางบริษัทฯ มีจัดอบรม โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสาธารสุข จ. นนทบุรี มาให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคโควิด 19 รวมถึงแนะนำวิธีป้องกันตัว การดูแลตัวเอง และการสังเกตอาการของคนรอบข้าง การปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 เพื่อให้พนักงาน สามารถรับมือกับโรคระบาด ...
Read More

Certificate

Certificate of compliance ...
Read More

At a Glance

บริษัท ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ จำกัด คือ หนึ่งในผู้นำด้านผู้ผลิต และจำหน่ายถังบรรจุ /รถขนส่งแก็ส LPG และสารเคมี รวมถึง ถังบรรจุน้ำมันบนดินทุกขนาด โดยมุ่งเน้นตอบโจทย์ ทุกความต้องการที่หลากหลาย และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้า ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้การรับรอง จากกรมธุรกิจพลังงาน กรมการขนส่งทางบก และกรมโรงงาน ...
Read More

การจัดการบริหารคุณภาพ

บริษัท ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ จำกัด ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพ ซึ่งเป็นยอมรับจากลูกค้ามายาวนานกว่า 30 ปี ไม่เพียงแต่การควบคุมคุณภาพของสินค้า และบริการ ซึ่งถังทุกใบได้รับการรับประกันคุณภาพมาตรฐาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน และกรมโรงงาน แต่บริษัทฯ ยังพัฒนาเครื่องจักร คัดสรรค์อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดปัญหาให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าไว้วางใจในบริษัทเสมอมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ...
Read More
News and Events
Best Products

การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการและดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งมีทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้พนักงานได้รับการอบรม และรู้หลักการป้องกันไฟ/วิธีการอพยพหนีไฟ ...
Read More

กิจกรรมการนำเอาพลังงานสะอาดมาใช้ใหม่

กิจกรรมการนำเอาพลังงานสะอาดมาใช้ใหม่ทีมการตลาดของบริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรม โครงการ SME's Pro-active ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) จัดบูธแสดงสินค้านอกสถานที่ โดยได้เข้าร่วมงาน Viet Water 2018 (7-9 Nov 2018) at Saigon Exhibition ...
Read More

กิจกรรมทางพุทธศาสนา

กิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในฤกษ์งามยามดี ทางผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดงานเลี้ยงพนักงาน /คนงานเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และให้พนักงานได้สังสรรค์ร่วมกัน สร้างสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน และเป็นการนำเอาพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องหยึดหนี่ยวจิตใจ ให้ทุกคนคิดดี ทำดี พูดดี มีสติและมีปัญญา นอกจากนี้ ในสภาวะปกติ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ทุกเช้า ...
Read More

อบรมความรู้ เรื่องเครน

อบรมความรู้ เรื่องเครนทางบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แกพนังงาน/คนงานในโรงงานเกี่ยวกับการใช้เครนที่ถูกต้อง เพื่อให้พนังงาน/คนงานสามารถใช้เครนได้อย่างถูกหลัก ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากการใช้เครนและยืดอายุของเครน ...
Read More

รู้รอบ..ปลอดภัย..ห่างไกล Covid 19

รู้รอบ.. ปลอดภัย.. ห่างไกล Covid 19ทางบริษัทฯ มีจัดอบรม โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสาธารสุข จ. นนทบุรี มาให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคโควิด 19 รวมถึงแนะนำวิธีป้องกันตัว การดูแลตัวเอง และการสังเกตอาการของคนรอบข้าง การปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 เพื่อให้พนักงานสามารถรับมือกับโรคระบาด ที่มีความรุนแรงได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ...
Read More
error: Content is protected !!