Performance

Performance

Posted by on พ.ย. 11, 2014

ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ เติบโตมาในสายงานกว่า 20 ปี จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิต...

Read More

Certification

Standard & Certificates

Posted by on ม.ค. 23, 2015

มาตรฐานสากล ISO :9001 :2008 อันเกิดจากการมุ่งมั่น พัฒนา ปรับปรุง...

Read More

Safety

Standard & Certificates

Posted by on ม.ค. 23, 2015

มาตรฐานสากล ISO :9001 :2008 อันเกิดจากการมุ่งมั่น พัฒนา ปรับปรุง...

Read More

Quality

Quality Management

Posted by on พ.ย. 11, 2014

ผลิตภัณณ์ทุกชิ้นของ ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตถังจากโลหะทุกประเภท...

Read More

Recent Posts

ก่อสร้างถังน้ำดับเพลิง

ก่อสร้างถังน้ำดับเพลิง

ธ.ค. 3, 2014

  บริษัท ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ ดำเนินงานก่อสร้างถังน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่ รวมทั้งระบบวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำมัน High Speed Diesel (HSD) ขนาดความจุ 10.555 ล้านลิตร จำนวน 3 ถัง และถังน้ำมันดับเพลิงขนาดความจุ 1 ล้านลิตร บนฐานรากเดิม พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานดอนเมือง...

เสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากร

เสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากร

ธ.ค. 3, 2014

บริษัท ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ มองเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรคือส่วนหนึ่งร่วมช่วยกันเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นมืออาชีพในงานผลิตและติดตั้งถังก๊าซ LPG จนกลายเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำและบริการดุจมืออาชีพดังในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจึงได้จัดอบรมหลักสูตรความปลออดภัยในการดำเนินงานในบริเวณที่ปรับอากาศให้กับบุคลากรและทีมงาน เมื่อวันที่ 3 พ.ย.57 – 5...

การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นที่หนึ่ง

การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นที่หนึ่ง

ธ.ค. 3, 2014

  เกิดปรากฏการณ์ใหม่สู่บริษัทไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ เกิดการปรับปรุงภาพลักษณ์และก่อสร้างขยายอาณาเขตของบริษัทให้มากขึ้น พิเศษด้วยความกว้างขวาง พื้นที่บริเวณใช้สอยมากขึ้น สะอาด พร้อมด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรมากขึ้น...