Boiler บอยเลอร์

ถังบอยเลอร์ ผลิตไอน้ำ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพรับแรงดันสูง เนื่องจาก ขนาดเล็ก ตอบสนองกลุ่มลูกค้า โรงงานที่ ใช้ไอน้ำ ในปริมาณที่ไม่มากนัก เช่น นำไอน้ำไปใช้ ในระบบการผลิต หรือ นำไอน้ำไปใช้ กับเครื่องจักรขนาดเล็ก

1