Double-wall Storage Tank for Gasoline ถังน้ำมันใต้ดิน 2 ชั้น

ถังเก็บน้ำมันเชิ้อเพลิงแบบผนังสองชั้น ออกแบบ ก่อสร้างด้วยความแข็งแรง ทนทานและผ่านการทดสอบการทดสอบจากโรงงานให้ตรวจสอบมาตรวัดแรงดันหรือแรงดันสุญญากาศ และทดสอบท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของระบบท่อชนิดแรงดัน (pressurized piping ตามมาตรฐาน UL58,UL 1746

37579_Fuel-Tank-r1